FIA

Автоматизирана система за анализ на питейни, отпадъчни и морски води, почвени и растителни екстракти (FIA)

• Предназначена за последователно и/или паралелно определяне на различни химични параметри във води, растителни и почвени екстракти.
• Основава се на молекулна спектрофотометрия и използва стандартизирани методи за анализ (ISO).
• Автоматизира анализа, като съкращава времето за анализ и намалява използваните реактиви.
• Позволява интегриране на процеси на разлагане (термично, химично и УВ) и определяне на сумарни параметри като общ азот, общ фосфор, общи цианиди.
• Позволява допълнително инсталиране на модули за пробоподготовка (пречистване, концентриране) като твърдофазова екстракция, течно-течна екстракция, диализа.
• Модул и програма за автоматично разреждане на проби и подготовка на стандарти.
• Надграждане по всяко време с нови модули за желаните параметри.

Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/FIAsystem_VS_engl.pdf
Повече информация: http://mle-dresden.de/

Производител:

Автоматизирана система за анализ на питейни, отпадъчни и морски води, почвени и растителни екстракти (FIA)