CytoSure Cancer +SNP Arrays

Микрочипове за SNP (8x60k и 4x180k) + рак – „CytoSure Cancer +SNP Arrays (8x60k and 4x180k)“

Приложение: Хематология, тумори

Целеви гени: 18 + 1500

Видове аберации: CNVs и LOH

Резолюция: на ниво екзон (18 гена) и цял ген (1500) + LOH (20Mb)

Предназначение за употреба: Само за изследователска употреба; не за диагностични процедури

Описание: Микрочиповете комбинират сонди с дълъги олиго нуклеотидни проби за откриване на CNV заедно със сонди с единичен нуклеотиден полиморфизъм (SNP), които действат използвайки собствена технология на OGT за точна идентификация на загуба на хетерозиготност (LOH).