UniCel Dxl 600 - Автоматичен имунологичен анализатор

UniCel Dxl 600 - Автоматичен имунологичен анализатор
 • Възможност за интегриране с биохимичен модул
 • Технология - хемилуминисцентно отчитане с последващо разделяне с парамагнитни частици
 • До 200 определения на час
 • Капацитет за зареждане на 50 реактива
 • Непрекъснато добавяне на нови биологични материали, без прекъсване на работа
 • Модул за приоритетно анализиране на спешни проби (STAT)
 • Достъп до конфигурация на параметрите на борда по време на работа
 • Работа с до 60 пациентски проби едновременно
 • Автоматичен качествен контрол
 • Автоматична регистрация на изразходвани реактиви
 • Хладилна сектор на борда
 • Автоматично разреждане и повторение на пробите извън референтните граници
 • Вид на пробите: плазма, серум, урина, ликвор, амниотична течност, цяла кръв
 • Панели: анемия, кардиологичен панел; репродуктивни тестове; инфекциозни болести; вирусни инфекции; костни маркери; туморни маркери; специфични тестове.
 • Работа с бар-кодирани реактиви, контроли, калибратори, проби
 • Брошура
 • Повече информация

 

Производител:

UniCel Dxl 600 - Автоматичен имунологичен анализатор