11 дек 2015

АКВАХИМ беше в основата на първите за страната генетични методи за генотипизиране на диви животни.

 

Генетични методи за генотипиране на диви животни по неинвазивен път                                                                                                                                                   

С радост бихме искали да съобщим, че разработването и внедряването на първите за страната генетични методи за генотипиране на диви животни, вече е факт и екип на АКВАХИМ АД беше в основата на изпълнението на този проект.

В рамките на Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) беше бенефициент на проект DIR-5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ на стойност 9 886 792 лв. Основна цел на проекта беше да се направи проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания, които са обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) /http://eea.government.bg/bg/bio/opos/. Проектът беше разделен на 8 основни дейности, като осмата дейност беше: „Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис) на територията на Република България“. Целта на тази дейност беше да се разработят, валидират и внедрят в „Лаборатория Биологичен мониторинг на ИАОС методи за генотипиране до вид, пол и индивид на видовете кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris) и рис (Lynx lynx)“.

Изпълнението на тази дейност беше поверено на консорциум „АКВА-БАЛКАНИ“ ДЗЗД , с ръководител на проекта д-р Величка Кърджева. „АКВА-БАЛКАНИ“ е обединение на АКВАХИМ АД и СДП “Балкани”.

В рамките на изпълнението на тази дейност се разработиха, валидираха и внедриха методики за полево събиране на проби от мечки, вълци, рисове и диви котки.

Бяха събрани: 78 проби от мечки; 59 проби от вълци; 90 проби от диви котки; 12 проби с предположение, че са от рис.

На основата на събраните проби бяха разработени методики за ръчно и автоматизирано изолиране на ДНК от всеки тип материал за всеки от 4-те вида животни. И бяха разработени методики за генотипиране до вид пол и индивид.

За да се направи първоначално определяне на структурата и размера на популациите на видовете мечка, вълк, рис и дива котка, се разработиха методики за оценка на състоянието на видовете на национално ниво чрез анализ и статистическа обработка на резултатите от генотипирането.

Повече и по-подробна информация очаквайте в следващия брой на електронния бюлетина на АКВАХИМ АД и на страницата на СДП “Балкани”. http://balkani.org/genetika-mammals-bulgaria/

Допълнителна информация може да бъде намерена и на:http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results/gienietichni-mietodi-za-analiz

                                                                                                                                                                                                                         (В.К.)

                                                

Сн. 1.2.3. Етапи от работния процес