24 ное 2017

ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

 АКВАХИМ АД, в качеството си на партньор в консорциума АКВА-ЕНВ, реализира мащабен проект на Министерство на околната среда и водите за проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води в България.

Основната цел, която се постигна в резултат на реализирането на проекта е разработването на национална Методика за оценяване на химичното състояние на повърхностните води в България . С това бе утвърдена концепцията за класификация на водните тела по отношение съдържанието на химични замърсители, която да се използва на национално ниво за дефиниране на химичното състояние на повърхностните водни тела.
В хода на изпълнение на проекта бяха идентифицирани и оценени основните параметри, които повлияват оценката на химичното състояние на повърхностните води. За всяко от веществата приети като замърсители с отношение към химичното състояние на повърхностните води е предоставено решение в следните аспекти на тяхното наблюдение (мониторинг):

 • подходяща за мониторинг фаза на водната околна среда (вода, седимент, биота);
 • подходящи, представителни пунктове за мониторинг;
 • подходяща честота на мониторинг;
 • подходящи, биологични видове за мониторинг на биота;
 • провеждане на пробовземане с висока степен на достоверност ;
 • прилагане на подходящи за целта аналитични методи и получаване на резултати за съдържание на замърсители с висока степен на достоверност;
 • подходящ статистически подход за обработка на получените резултати;
 • приложение на национален подход за оценка на съответствието на концентрациите на замърсителите и приетите СКОС;
 • приложение на коригиращи процедури за оценка на съответствието при СКОС за метали като се вземат предвид фоновите им стойности и бионалични концентрации;
 • окончателно заключение за химичното състояние на основата на разработена методика за оценка;

  Също така като резултат от работата на екипа на АКВА-ЕНВ бяха разработени и утвърдени още : Подход за оценка на тенденциите в изменение на концентрациите на замърсители в седимент и биота и Подход за определяне на фонови концентрации за химични елементи.
  Прилагането на Методиката за оценка на тенденциите на изменението на концентрациите на измерваните замърсители в биота и седимент ще способства за оценяване адекватността на предприетите мерки за опазване на водната околна среда, както и за изготвяне на сериозни дългосрочни прогнози.
  В териториално отношение изпълнението на проекта обхвана всички категории води -реки, езера, силно модифицирани и изкуствени водни тела на цялата територия на Република България.
  По отношение на химичните елементи във води, дейностите обхванаха приоритетните замърсители и дефинираните за страната специфични замърсители.
  По отношение на органичните замърсители обхватът на дейностите покри замърсителите съгласно Директива 2008/105/ЕО. Навсякъде, където това беше възможно, съдържанието на органичните замърсители бе определено освен във водна фаза и в биота и седимент.
  Отчитайки отговорността на задачата и високата степен на обществена значимост на резултатите от реализирането на този проект, неговото изпълнение беше възложено на международен екип от експерти, който демонстрира висок капацитет и познаване на проблематиката по темата.
  Дейностите по изпълнение на отделните задачи бяха реализирани от общо 11експерта с различна експертиза и отговорности в хода на проекта .

  доц. д-р Борислав Великов - Директор на проекта и ключов експерт - Експерт по химия (хидрохимия) с богат опит в областта на : моделиране на геохимичните процеси и оценка на отнасянията на замърсители във води, седименти и живи организми (биота), както и в методите за изследване на миграцията и акумулирането на замърсители в различни среди.
  проф. д-р Ирина Караджова - Ръководител на екипа от експерти - Експерт с богат професионален опит в областта на анализите на води, провежднето на експерименти по екотоксичност, статистически анализ и програмни кодове за поведение на замърсители във води.
  д-р Ярослав Слободник - ключов експерт - Химик - аналитик с експертиза в областта на международните и национални програми по различни аспекти на интегрираното управление на водите
  д-р Любомир Кендеровключов експерт - Хидробиолог с богат опит в разработването и изпълненито на задачи, свързани с опазване на водната околна среда
  доц. д-р Методи Караджов - ключов експерт - Експерт по геохимия , занимаващ се с равновесните процеси на разпределение твърда фаза/вода.
  доц. Д-р Веска Камбурованеключов експерт - Експерт по химия и токсикология с професионален опит в изследванията за миграция и акумулация на замърсители.
  Веселка Георгиеванеключов експерт - Експерт-биолог с опит в оценяване поведението на биота в присъствие на замърсители и на биологичните видове като потенциални биоакумулатори.
  доц. д-р Веселин Кметовнеключов експерт - Експерт химик-аналитик с богат опит при определяне на наноконцентрации на химични елементи във води. Ръководител на Изследователска група атомна спектрохимия
  д-р Здравка Шолеванеключов експерт - Експерт еколог-микробиолог с отговорности, свързани с оценката на процесите на взаимодействие на замърсителите с живите организми.
  инж. Петя Карачорсканеключов експерт - Експерт химик-аналитик с опит в определянето на органични замърсители във води и биота и оценка на възможностите на различните аналитични методи.
  инж. Явор Йорданов - Експерт с отговорности, свързани с изготвянето на карти и онагледяване на резултатите от работата на екипа

  Вземането на проби от води, биота и седименти беше реализирано от сътрудници на Националния природонаучен музей при БАН и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН.Пробите от води бяха анализирани за определяне съдържанието на елементи в лабораторията на Катедра Аналитична химия и компютърна химия на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”.Пробите от седимент и биота бяха анализирани за съдържание на органични замърсители от лабораторията на Института по околна среда – Словакия. 

За повече информация и материали натиснете тук