Real-Time PCR „Exicycler™ 96“

Автоматизирана система за полимеразна верижна реакция в реално време – Real-Time PCR „Exicycler™ 96“ (Ver.4)

Технически характеристики:

Термоблок с градиентна функция и капацитет: 96 бр. ямки за 0.2 ml PCR епруветки или плаки;

Спектрален диапазон на светлинния източник: минимум 490 nm до 640 nm

Оптична система с 5 канала за детекция в минимален диапазон от 520 nm до 670 nm2D CCD камера с 5 набора емисионни и възбуждащи филтри, реална 5 плексна реакция и отчитане на следните флуоресцентни маркери: FAM, ROX, SYBR Green, JOE, TET, TAMRA, Cy3, Cy5, Texas Red, Red610, Red670

Детекция без необходимост от използване на референтно багрило.

Могат да се изследват 5 обекта едновременно

Температурен обхват: 4,0˚ ÷ 99,9˚ С

Реакционен обем: 10 - 50 µl

Нагряващ капак: от 90 °С  до 120°С

Обхват на градиента: 20 - 95°C

Компютър със софтуер за качествен и количествен анализ и генна експресия.

Функция за самодиагностика -откриване на нередности.