Етичен кодекс на „Аквахим” АД

 

І. Преамбюл

 

Етичният кодекс на „Аквахим” АД (по- нататък само „ Дружеството”) определя принципите на поведение на Дружеството по отношение на неговите служители, външни сътрудници и външна среда. Освен това, той определя желаните принципи на поведение на служителите си и на третите лица, които сътрудничат с дружеството въз основа на граждански договор (по- нататък само „външни сътрудници”).

 

Дружеството при всички свои дейности съблюдава съвкупността от основни ценности и утвърдени от добрата практика бизнес подходи.

Дружеството осъзнава своите ангажименти към всички субекти, с които влиза в контакт: служителите, клиентите, външните сътрудници, доставчиците, конкурентите и широката общественост.

 

Доброто име на Дружеството и доверието на всички заинтересовани са част от най - важните предимства, с които разполага. Тяхното опазване е сред основните задачи на Дружеството.

 

При всички свои дейности Дружеството изисква от служителите и външните сътрудници зачитането на етичните стандарти, описани в настоящия Кодекс. Спазването на етичните норми се следи текущо.

 

Дружеството зачита добрия тон и правилата на икономическото съревнование. Счетоводното приключване на Дружеството е вярно, точно и навременно.

 

 II. Принципи на поведение при търговските контакти

 

1. Служителите и външните сътрудници, работещи в Дружеството въз основа на трудов договор и граждански договор, трябва да изпълняват работата си честно, в съответствие с правния ред на Република България.

2. Служителите на дружеството са длъжни да се ръководят от външните норми на Дружеството.

3. Служителите и външните сътрудници трябва правилно и добросъвестно да представляват Дружеството:

-       Служителите и външните сътрудници трябва да постъпват винаги така, че да не навредят на Дружеството и неговото добро име;

-      Служителите и външните сътрудници трябва да пазят собствеността на Дружеството с грижата на добър стопанин и да го използват само за бизнес дейността на дружеството;

-       Служителите и външните сътрудници са длъжни да не допускат личните им интереси да надделяват над интересите на Дружеството;

-       Служителите и външните сътрудници са длъжни да се пазят от измамническо поведение и съучастие в измамнически практики.

4. Корупционни практики от какъвто и да било характер са недопустими. Служителите и външните сътрудници не трябва да приемат или провокират даването на каквито и да били нерегламентирани материални и нематериални облаги с оглед извършването на дейността си за Дружеството. Също така те не трябва да предоставят подобни облаги на клиенти или други лица, които биха могли да предизвикат усещане или очакване за личен ангажимент. Не се допускат никакви тайни и нерегистрирани плащания на сътрудници, клиенти или външни лица и организации. Не се допускат нерегламентирани контакти и с институциите, лидерите на мнение и пациентските организации. Всички фирмени мероприятия, свързани с обучения и налагане на продукти, се провеждат в отсъствие на условия за неформални социални контакти. Поощряват се мероприятията с научна цел, без да се допуска финансиране на незаинтересовани от научната тематика лица. Всяка информация за корупционни практики се свежда незабавно до ръководството.

5. Всяка информация, която служителите или външните сътрудници на Дружеството получат във връзка с работата си в Дружеството, не може да бъде използвана за лично облагодетелстване или за други цели, освен тези, за които е била предназначена. Това тяхно задължение продължава и след приключването на трудовите или договорни правоотношения с Дружеството. Техните действия трябва да са съобразени с изискванията на българското законодателство и в частност със Закона за защита на личните данни. При общуването с трети лица те трябва да подхождат с максимално внимание и да не съобщават нищо, което би могло да доведе до нарушение на този КОДЕКС.

 

III. Отношения между Дружеството и служителите

 

1. Отношенията със служителите се основават на уважението и достойнството на всеки.

2. Дружеството назначава и повишава в длъжност служителите въз основа на тяхната квалификация за дадената дейност без каквато и да било расова, религиозна или национална дискриминация, без оглед на цвят на кожата, пол и възраст.

3. Дружеството се стреми да предоставя на служителите си подходяща за тях работа чрез отговорно извършен предварителен подбор и да им дава точна информация относно възможностите за тяхната професионална перспектива и кариерно израстване.

 4. Дружеството провежда справедливо кадрова организационна политика и политика на възнаграждения според приноса на отделните служители за постигане на целите на Дружеството.

 5. Начинът на възнаграждение отразява както индивидуалните заслуги на служителите, така и постиженията на съответния отдел/направление.

6. Дружеството насърчава своите служители на всички равнища при развиването на техните умения, които имат значение за работата, помага им в това и се грижи за тяхното професионално развитие.

7. Дружеството не толерира никакъв сексуален, психически, физически или друг тормоз върху служителите.

 

 IV Принципи на поведение на търговската мрежа при работа с клиенти на Дружеството и с трети лица

 

1. При работа с клиенти и длъжници, служителите и външните съдружници са длъжни да се държат по начин, който да е в съответствие с действащото законодателство.

2. Служителите и външните сътрудници трябва да прилагат учтив, коректен и безпристрастен подход към всички клиенти. Те трябва да водят преговори без каквито и да било предубеждения, произтичащи от личен мотив.

3. Служителите и външните съдружници трябва да предоставят на клиентите пълна, вярна, неизкривена и разбираема информация, свързана с предлаганите продукти на Дружеството.

 

В рамките на изпълнение на дейностите си, служителите и външните съдружници са длъжни:

- Да не използват нецензурирани, профанизирани или груби езикови изрази.

- Да се представят на телефона, когато се обаждат на клиенти или на длъжник.

- Да не записват телефонни разговори с клиенти или длъжници, ако предварително не са получили съгласие на събеседника.

 

 V Отношения с конкуренцията

 

1. Дружеството постъпва с конкурентното съревнование целенасочено, но честно, без използване на незаконни и неетични подходи.

2. Дружеството не вреди на репутацията на конкурентите нито пряко, нито косвено.

3. Дружеството, неговите служители и сътрудници не трябва да се стремят към получаване на секретна информация за конкурентите по нечестен път.

 

VI Спазване на нормите

 

1. Спазването на Етичния кодекс на Дружеството е задължително условие при изпълнение на дейностите на дружеството.

2. Изпълнителният директор на Дружеството следи разглеждането на всички оплаквания от нарушения на Етичния кодекс и в случай на необходимост осигурява вземането на съответните дисциплинарни мерки в съответствие с трудовите разпоредби.

3. Последствието от нарушаването на Етичния кодекс от страна на външните сътрудници са определени в съответния договор между Дружеството и конкретния външен сътрудник и произтичат също така от съответните правни разпоредби за компенсиране на нанесена вреда.

4. Този етичен кодекс влиза в сила в деня на неговото одобрение от Съвета на директорите на "Аквахим" АД.

5. За служителите на "Аквахим" АД този кодекс влиза в сила от деня, в който са били запознати с него.

6. За външните сътрудници на Дружеството влиза в сила от деня, когато съответният външен сътрудник се е запознал със съдържанието  на настоящия Етичен кодекс.