Лични данни

Като администратор на лични данни АКВАХИМ АД спазва и поддържа дейността си в съответствие с всички актуални стандарти и изисквания за защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство. Във връзка с това бихме искали да ви уведомим за категориите лични данни, до които АКВАХИМ АД има достъп с оглед на поетите от дружеството ангажименти и взаимодействието със служители, клиенти, партньори и посетители.

 Бизнес цели  Бизнес дейности  Лични данни  Роля на АКВАХИМ  Срок за съхранение  Основание
 Професионално обучение на млади кадри по професии лаборант и еколог в ЦПО   Изготвяне на учебен план, провеждане на лекции и изпити, издаване на дипломи/удостоверения  Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение; Социална идентичност - образование, квалификации; медицинско свидетелство за проверка на противопоказност  Администратор  В зависимост от предвиденото в съответния нормативен акт  Законово задължение (чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679): Закон за професионално образование и обучение
 Управление на човешките ресурси (персонал)  Съставяне и съхранение на трудови досиета, постигане на финансово-счетоводна отчетност  Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, лична карта; Социална идентичност - образование, квалификации, предходна трудова дейност; Данни за членове на семействата на служителите за данъчни облекчения, социални помощи и обезщетения  Администратор  50 години  Законово задължение (чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679): Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за данък върху доходите на физически лица, чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството
 Управление на човешките ресурси (кандидати за работа)  Подбор на персонал  Физическа идентичност - имена, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, лична карта; Социална идентичност - образование, квалификации, предходна трудова дейност; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост за предвидени в законодателството позиции  Администратор  До 6 месеца  Инициативно съгласие на лицето да кандидатства за работа (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679) и срок съгласно Закон за защита на личните данни, чл. 25к.
 Охранителна дейност на имущество и служители  Извършване на видеонаблюдение на обекта  Имена, регистрационен номер на ползван автомобил, запис на видео и аудио  Администратор  30 дни  Законен интерес за сигурността на имуществото и жизнено важен интерес за живота и здравето на служителите – чл.6, пар. 1, г) и е) от Регламент (ЕС) 2016/679
 Поддръжка на техническа изправност на медицински апарати  Поддръжка на софтуера на медицинските апарати  Достъп до записани/свързани със софтуера ЛИС/БИС - имена, ЕГН, адрес, телефон, служебно ЕГН, изследвания  Обработващ  При гаранционно обслужване - 1 или 2 години; При следгаранционно обслужване - срочно съгласно договор  Договор с болници/лаборатории за гаранционно или следгаранционно обслужване в съответствие с чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679

 

 

АКВАХИМ АД използва описаните категории лични данни единствено за нуждите на пълноценното изпълнение на посочените фирмени цели и дейности. Не се извършва трансфер в други държави и не се предоставят лични данни на трети лица извън АКВАХИМ АД и дъщерните му дружества.

 

Вашите права Общият регламент за защита на личните данни Ви предоставя набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни.

 

  • Право на информация: Имате право да получите информация дали АКВАХИМ обработва Ваши лични данни.

  • Право на достъп: Имате право да получите информация относно обема, характера и начина, по който АКВАХИМ използва Вашите лични данни, както и да получите копие от тази информация. В допълнение имате право да бъдете информирани относно предприетите подходящи предпазни мерки за защита на Вашите лични данни.

  • Право на корекция: Имате право да поискате в разумен срок да допълним и/или коригираме недостатъчни, неточни или остарели Ваши лични данни.

  • Право на изтриване: Имате право да заявите изтриването на Ваши лични данни, когато тяхната обработка вече не е необходима и/или не е законосъобразна.

  • Право на ограничаване на обработката: В случай на неточност на обработваните от нас лични данни, Вие имате право да поискате АКВАХИМ да ограничи/спре обработката им за срок, който ни позволява да проверим точността на информацията и съответно да я коригираме или актуализираме.

  • Право на преносимост на данни: Имате право да получите Вашите лични данни в структуриран, машинно четим формат.

  • Право на възражение: Имате право да възразите по всяко време на основание, свързано с Вашето конкретно положение, когато обработваме Ваши данни на основание легитимен интерес на АКВАХИМ.

  • Право да оттеглите съгласието: Когато обработването на Ваши лични данни се основава на изрично предоставено от Вас съгласие, имате право по всяко време да го оттеглите с писмено уведомление. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на публикуването на горепосочената информация преди неговото оттегляне.

  • Право на жалба до надзорния орган: Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, Вие имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.

 

Данни за контакт с надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 915 3518; Факс: +359 2 91 53 525; електронна поща:  kzld@cpdp.bg .

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни в АКВАХИМ: г-жа Боряна Великова-Тошева, Административен координатор, Телефон: +359 2 807 50 18; Факс: +359 2 807 50 50; електронна поща: boryana.velikova@aquachim.bg