Triple Quad™ 4500

Triple Quad™ 4500

Системата Triple Quad ™ 4500 на SCIEX е тройно-квадруполен масов спектрометър за LC /MS /MS  приложение. Инструментът осигурява висока чувствителност, устойчивост и стабилност, необходими при анализиране на трудни за анализ компоненти в сложни матрици.
eQ ™ електрониката и нелинейната колизионна клетка Qurved LINAC®  осигуряват условия  за реализиране на бързо хроматографски приложения с определяне на хиляди аналити.

• Чувствителност
 S/N > 50000 за резерпин 1 pg on-column , в режим MRM при положителна йонизация
 S/N > 50000 за хлорамфеникол 1 pg on-column , в режим MRM при отрицателна йонизация
• Скорост на сканиране – 12000 Da/sec
• Превключване на полярностите -  50 msec, в MRM и Scheduled MRM™ (sMRM) режими
• Минимално MRM dwell time – 1 msec
• Масов обхват – 5 ÷ 2000 Da
• Масова стабилност – 0.1 Da/24часа
• Режими на сканиране
 Пълно сканиране (Full scan) в Q1 и Q3
 Сканиране на избрани йони (SIM) в Q1 и Q3
 Сканиране на прекурсорни йони
 Сканиране на продуктови йони 
 Наблюдение на множество реакции (MRM)
 Сканиране на загуби или прираст на неутрални молекули
 Scheduled MRM™ (sMRM)
• Йонен източник
 Turbo V източник с максимална температура  750ºC, TurboIonSpray® сонда за електронна йонизация и APCI сонда за химична йонизация
https://sciex.com/products/ion-sources/ion-drive-turbo-v-source

 DuoSpray™ комбиниран  ESI/APCI йонен източник
    https://sciex.com/Documents/Downloads/Literature/Broader-Coverage-Automatic-Mass-Calibration-Using-TripleTOF-5600-System-DuoSpray-Ion-Source.pdf

 NanoSpray®
https://sciex.com/Documents/tech%20notes/NanoSpray-III-Source.pdf

• Йонна оптика QJet Guide
       https://sciex.com/products/ion-mobility-spectrometry/selexion-differential-mobility-separation-device

• Детектор – AcQuRate CEM детектор с отброяване на пулсациите и едноканален електронен умножител
• Динамичен обхват – 5 порядъка
• Съвместимост с потоци със скорост  5 μL/min до 3 mL/min
• Интегрирани превключващ клапан и шприц-помпа
• Базов софтуер за управление на системата, събиране и обработване на данни
• Възможност за прилагане на специализирани софтуери и готови, разработени от SCIEX, инструментални  методи
• Възможност за надграждане до QTRAP4500


 Брошура:
 https://sciex.com/Documents/brochures/4500_series-brochure.pdf

 Интернет страница:
 https://sciex.com/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-4500-system

Производител:

Triple Quad™ 4500