COULTER® LH 780

COULTER® LH 780
 • COULTER® LH 780 хематологичен анализатор
 • Висок клас хематологична система за 5 диференциално броене на WBC за клетъчен анализ на цялостна кръв и други биологични течности
 • 26 раметъра WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT,MPV,PCT,PDW, LY%;LY#,MO%;MO#,EO%;EO#, NE%;NE#,BA%;BA#,ALT%;ALT#,IMM%;IMM#
 • 5 режима на работа: CBC; CBC + RET ; CBC + 6-диференциално броене с ядрените еритроцити NRBC; CBC + 6-диференциално броене с NRBC + RET; и само RET
 • Технологии:
  • триизмерна „VCS” технология (лазерен лъч - поточна цитометрия) за диференциалния анализ – отлична чувствителност и специфичност
  • AccuCount” - подобряване точността на броене на клетките: разширена линейност за WBC от 0-400 000, за PLT от 0-3×106 /L и повишен праг на чувствителност за разделяне на RBC от PLT от 0 and 50 ×109/L
  • автоматизирано идентифициране и броене на NRBC с всяка CBC и CBC/diff без допълнително реактиви
  • автоматична интерферираща корекция – прецизност и точност
 • Повишена производителност - намаляване на фалшиво положителните резултати и потвърдителните тестове; елиминира преданалитичната подготовка и сортиране
 • Допълнителен модул Sample Aspiration Module (SAM) – намалява обема на засмукваната проба (педиатрични проби)
 • RDW-SD (ширина на червената популация) – дава възможност за диференциране на желязо-дефицитна анемия от хетерозиготна таласемия
 • 110 проби/час за CBC и CBC/diff, 45 проби/час само за RET
 • Баркодирани реактиви: Beckman Coulter – 3 реактива плюс почистващ разтвор
 • Външен компютър с интуитивни изображения – ускорява и улеснява работния процес
 • Автоматичен качествен контрол и калибриране
 • Разчитане на бар-код с много ниска резолюция
 • Възможност за надграждане с модул за автоматично изработване и оцветяване на натривки
 • Брошура:
 • Повече информация:

Производител:

COULTER® LH 780