Секвениране на целия геном чрез NGS (Next Generation Sequencing)

Секвениране на целия геном чрез NGS (Next Generation Sequencing)

Mетод, който предоставя информация за цялата генетична информация на моделен организъм или човек. Чрез получаване на данните може да се направи анализ на SNPs, CNV, инсерции и делеции, както и структурни вариации.